Regulamin obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu Studiouh.com

realizowane są przez firmę Studiouh.com Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Puławska 233, 02-715 Warszawa,

wpisaną w dniu 26 lutego 2002 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego W-wy w Warszawie,
XIX wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000095171.

Definicje

Drukarnia Firma Studiouh.com Sp. z o.o.

Serwis Serwis Studiouh.com, realizowany przez Drukarnię.

Użytkownik Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.

Plik Plik graficzny w formacie: jpg, png, tiff, pdf, eps, postscript, powerpoint, word, excell, corel, photoshop, quarkxpress.

Projekt Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.

Praca Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, …) zgodnie ze specyfiką projektu.

Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według projektów udostępnionych w serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.

Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.

Pliki zawierające elementy graficzne do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.

Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany projekt to umożliwia praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego projektu, wskazanych przez użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią.

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja
Zlecenie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMóW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez 10 dni roboczych od momentu jego wysłania zostaje uznane za nieważne. Potwierdzone zamówienia podlegają realizacji w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu .

Zapłata za wykonaną usługę następuje za pobraniem w momencie odbioru lub kartą płatniczą w momencie składania zamówienia w serwisie. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Użytkownika w formularzu zamówienia. W przypadku płatności kartą, w momencie składania zamówienia odpowiednia kwota jest blokowana na karcie. Obciążenie karty następuje po zakończeniu realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 (dostawa standardowa) lub 2 (dostawa expresowa) dni robocze od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku konieczności dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzystania od Użytkownika informacji dodatkowych niezbędnych dla jego realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu. Wykonane prace zostają wysłane listem poleconym, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w usztywnionej kopercie (dostawa standardowa) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Warunki techniczne
W trakcie edycji zlecenia Użytkownik może korzystać z podglądu Pracy według wybranego projektu i wymaganych dla niego danych dodatkowych. Podgląd ten jest przybliżeniem wyglądu zlecanej Pracy ale jego jakość i dokładność jest uzależniona od możliwości technicznych i sposobu prezentacji. W szczególności, wielkość wydrukowanej Pracy, kolory, ułożenie, rozmiary i proporcje poszczególnych elementów mogą się różnić od tych zaprezentowanych na podglądzie.

Zamówienie wykonywane jest na urządzeniu XEROX DocuColor 8000 oraz papierze XEROX lub innym o porównywalnych właściwościach.

Bezpieczeństwo danych
Drukarnia oraz Serwis gwarantują ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Użytkownika i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia oraz marketingowych firmy. Przekazując własne dane osobowe w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie tych danych w zakresie określonym powyżej.

Drukarnia oraz Serwis gwarantują, iż pliki graficzne oraz dane dodatkowe zawarte w zleceniach przesłane w celu wykonania prac drukarskich nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Reklamacje
Drukarnia gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy posiadany przez Drukarnię proces technologiczny.

Reklamację można składać pisemnie (na adres Studiouh.com Sp. z o.o. ul. Puławska 233 lok. b5 Warszawa z dopiskiem Internet – reklamacja) lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres witaj@studiouh.com) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.

Reklamację składa się w siedzibie Drukarni, na koszt Drukarni. W przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji Drukarnia obciąży Użytkownika kosztami przesyłek. Drukarnia rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Drukarnia jest zwolniona z odpowiedzialności za wady rzeczy, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Użytkownika oraz za wady rzeczy powstałe po stronie Użytkownika.

Ze względu na fakt, iż właściwości zlecenia zostają określone przez Użytkownika oraz ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia jest ściśle związana z osobą Użytkownika, a także ze względu na fakt, iż świadczenie spełnione przez Drukarnię nie może zostać zwrócone przez Użytkownika w analogiczny sposób i w analogicznym zakresie, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wszelkie zapytania i reklamacje dotyczące wykonywania prac poligraficznych za pośrednictwem Serwisu należy kierować do Drukarni. Serwis nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za realizację tych usług.

W przypadku prac wykorzystujących Pliki przesłane przez Użytkownika, jako załączniki do zlecenie, jakość druku jest ściśle związana z parametrami (rozdzielczość, kompresja) przesłanego Pliku. Drukarnia nie odpowiada za słabszą jakość druku, jeżeli wynika ona z tych parametrów.

Za uszkodzenie Prac w czasie dostarczania do Użytkownika Drukarnia nie opowiada.

Szczególne obowiązki i uprawnienia.
Użytkownik NIE będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających:

jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii
treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem materiałów mogących naruszyć prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub legalnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach.

materiałów wysyłanych anonimowo i z błędnymi danymi. Drukarnia posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęciu zlecenia do realizacji. Decyzja Drukarni w przedmiocie odmowy przyjęcia zlecenia jest ostateczna i niepodważalna. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, Drukarnia rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

Dodatkowe wymagania
Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli masz jakieś pytanie napisz je poniżej a odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.
Studiouh.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 233 lok. B5 Czynne: pn. – pt. 9.00-17.00 tel. 509928504, 501584332
UWAGA! w piątek 31 maja drukarnia zamknięta.